نحوه کار کارآگاهان زن در پلیس آگاهی تهران - ماهنامه پیام آزمایشگاه

ماهنامه پیام آزمایشگاه

نحوه کار کارآگاهان زن در پلیس آگاهی تهران

۱ آذر ۱۳۹۵

نحوه کار کارآگاهان زن در پلیس آگاهی تهران

سردار محمدرضا مقیمی در خصوص استفاده از کارآگاهان زن در پرونده ها، گفت: اخیرا آزمون کارآگاهان را برگزار کردیم و قسمت عمده ای از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه در منابع انسانی پلیس علاوه بر کارآگاه، کارآگاه یار نیز وجود دارد، افزود: نقش اصلی کارآگاه یار کمک به کارآگاهان است که عمده آنان نیز را پلیس های علمی تشکیل می دهند.

به گزارش مهر، رئیس پلیس آگاهی افزود: پلیس کشف جرائم علمی که تشخیص هویت هستند را اغلب خانم هایی تشکیل می دهند که تحصیلات عالی دارند و به بررسی صحنه جرم هم آشنایی لازم را دارند.

سردار مقیمی در خصوص جزئیات و نحوه کار کارآگاهان زن، گفت: در پرونده هایی که مال باخته و یا مقتول زن باشند، کارآگاهان زن در صحنه حضور یافته و نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنند.این پرونده ها از لحاظ طبقه بندی علمی برای کارآگاهان زن دسترس پذیر است.

وی افزود: در پرونده هایی که اتفاقی برای یک خانوم افتاده و فرد تمایل به افشای آن ندارد، کارآگاهان زن ورود کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می کنند به همین منظور پرونده هایی داشتیم که اطرافیان خانوم متوجه جزئیات پرونده وی نشدند. در برخی از پرونده ها پیگیری مجرم را کارآگاه آقا برعهده گرفته و ابعاد دیگر به ویژه بررسی ابعاد علمی برعهده کارآگاه زن قرار می گیرد.

نوشته نحوه کار کارآگاهان زن در پلیس آگاهی تهران اولین بار در هفت صبح پدیدار شد.